Nadleśnictwo Rudziniec wyraża zainteresowanie zakupem lasów oraz gruntów nadających się do zalesienia, położonych w jego granicach administracyjnych. Mogą być to grunty leśne, lub opisane jako nieużytki, grunty rolne nieużytkowane rolniczo, grunty rolne nieprzydatne do produkcji lub też inne nadające się do zalesienia.

Oferowane działki powinny spełniać następujące kryteria:

  • w Ewidencji Gruntów i Budynków działka powinna widnieć jako las (Ls), a w przypadku innego użytku, np. rola (R), działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania powinna być przeznaczona do zalesienia;

  • działka powinna mieć uregulowany stan prawny, tj. mieć założoną księgę wieczystą oraz nie być obciążoną na rzecz osób trzecich;

  • graniczyć z gruntami Nadleśnictwa Rudziniec;

  • granice oferowanej działki muszą być znane i nie mogą stanowić przedmiotu sporów granicznych.

Oferentem mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, mające pełne prawo do władania gruntem. Nabycie lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia może nastąpić po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Oferty składać można elektronicznie na adres e-mail rudziniec@katowice.lasy.gov.pl lub pocztą na adres siedziby nadleśnictwa.

Z kolei pytania można kierować na adres adam.kurzawinski@katowice.lasy.gov.pl lub dzwoniąc na numer +48 32 300 81 61 w godzinach od 7:00 do 15:00.

Na poniższej mapie przedstawiono granice administracyjne Nadleśnictwa Rudziniec. Dokładny przebieg granic można również sprawdzić w Banku Danych o Lasach pod adresem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/

 

 

Materiał partnera

 

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj