W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych i ich swobodnym przepływie należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/Pana danych osobowych są AME MEDIA  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, mieszczącą się przy ulicy Zwycięstwa 3, tel. 537-150-330, e-mail: redakcja@nowiny.gliwice.pl, NIP: 6312691862, REGON: 386356396, KRS: 0000846748, zwanym dalej NG.
Administratorem danych osobowych użytkowników strony: https://www.nowiny.gliwice.plAME MEDIA  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych NG poprzez adres e-mail redakcja@nowiny.gliwice.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie: https://www.nowiny.gliwice.pl/redakcja-kontakt
 
 1. Każda osoba fizyczna ma prawo do pozyskania informacji, czy i jakie jej dane są przetwarzane przez NG, jak również ma prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Nadto osoba ta ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ich przenoszenia oraz cofnięcia udzielonej zgody, które będzie skutkować w momencie otrzymania przez NG stosownego oświadczenia.
 2. Każda osoba fizyczna może żądać ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, jeżeli według niej, te dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe. Wówczas do czasu rozpatrzenia żądania sprostowania danych NG nie będzie ich przetwarzać.
 3. Każda osoba fizyczna ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że doszło do naruszenia jej praw związanych z ochroną danych osobowych.
 4. Dane osobowe użytkowników gromadzone są za pośrednictwem strony internetowej https://www.nowiny.gliwice.pl oraz za pomocą aplikacji mobilnej.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez NG w następujących celach:
  • sprzedaży towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest niezbędne do wykonania zlecenia/ umowy lub podjęcia działań na żądanie tej osoby;
  • w celach marketingowych (marketing towarów i usług NG) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie danych osobowych w tym celu wynika z prawnie uzasadnionego interesu NG, dane w tym celu będziemy przetwarzać dopóki nie zgłosisz sprzeciwu;
  • rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie danych osobowych w tym celu wynika z prawnie uzasadnionego interesu obu stron;
  • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o dobrowolną zgodę danej osoby, dane te NG będzie przetwarzać do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
  Dane osobowe są przekazane innym podmiotom tylko w celu realizacji wyżej wymienionych usług za wyraźną zgodą danej osoby. Takimi podmiotami są podmioty, których udział jest niezbędny do dokonywania płatności za towary lub usługi świadczone przez NG (tj. operatorzy płatności elektronicznych oraz operatorzy telekomunikacyjni, jeśli korzystanie z usług NG związane jest z umową łączącą Użytkownika z danym operatorem), kurierzy, pośrednicy kurierscy lub operatorzy pocztowi, odpowiedzialni za dostarczenie faktur za wykonanie usługi oraz podmioty, które współpracują z NG, w celu prawidłowego świadczenia usługi (firmy prowadzące księgowość NG, doradcy prawni, firmy windykacyjne oraz pomoce techniczne).
 6. NG gromadzą następujące dane:
  • dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (jeśli Użytkownik nabywa płatne usługi);
  • dane dostarczane przez pliki cookies
  • w przypadku przedsiębiorców – nazwę przedsiębiorcy, numery NIP i REGON, ewentualnie numer KRS (jeśli przedsiębiorca podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego),
  • w przypadku osób kontaktujących się telefonicznie – numer telefonu osoby dzwoniącej
  • w przypadku osób kontaktujących się e-mailem lub za pomocą formularza kontaktowego – dane osobowe przekazane przez tę osobę oraz treść komunikacji
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji określonych świadczeń przez NG lub partnerów NG oraz nawiązania kontaktu przez NG z daną osobą fizyczną.
 8. Dane dotyczące czytania publikacji przez Użytkownika wykorzystywane są do tworzenia zbiorczych informacji, np. na temat popularności i statystyki zapoznawania się z daną publikacją. Użytkownik może też otrzymać informację, z jakimi publikacjami zapoznawali się jego znajomi (jeśli udostępnił NG informacje o swoich znajomych). Podobną informację na jego temat mogą pozyskać znajomi Użytkownika. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zakresu przetwarzania danych osobowych, prosimy kontaktować się z NG za pomocą formularza kontaktowego lub drogą mailową: rodo@nowiny.gliwice.pl.
 9. NG przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. NG stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych. W celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 10. W ramach strony https://www.nowiny.gliwice.pl wykorzystywane są pliki cookies, których celem jest m.in. ułatwienie Użytkownikowi korzystania z strony i analiza zachowań Użytkowników. Cookies dzielą się na cookies sesyjne (session cookies), przechowywane na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika do momentu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej, cookies stałe (persistent cookies), przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do ich usunięcia przez Użytkownika oraz cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies), pochodzące od podmiotów trzecich, które pozwalają m.in. dostosować reklamy, treści i sposób ich wyświetlania do preferencji Użytkownika, a także ustalić skuteczność działań reklamowych. Użytkownik może samodzielnie w ustawieniach wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej określić, czy wyraża zgodę na zapisywania plików cookies przez tę przeglądarkę.
 11. NG przetwarza również anonimowe dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony https://www.nowiny.gliwice.pl (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną (takich jak np. dane pozyskiwane za pomocą usługi Google Analytics). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy. Anonimowe dane eksploatacyjne mogą być dostępne dla podmiotu udostępniającego usługę do ich wygenerowania (np. Google).
 12. Na stronie https://www.nowiny.gliwice.pl mogą występować odnośniki do innych stron internetowych i treści dostępnych poza nią. NG zaleca, że po przejściu na te strony, użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności tych stron. NG może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych, związanych z usługą NG lub za pomocą aplikacji mobilnej NG. Dane gromadzone przez te podmioty podlegają politykom prywatności przyjętym przez te podmioty.
 13. NG może przekazywać dane statystyczne swoim partnerom, klientom lub kontrahentom (takie jak np. informacja o aktualnej liczbie aktywnych użytkowników lub liczbie użytkowników, która zapoznała się z daną publikacją bądź zainteresowana jest danym tematem publikacji).
 14. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy/zlecenia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (w tym roszczeń twórców, wydawców oraz dystrybutorów publikacji elektronicznych) umożliwienia skorzystania z uprawnień związanych z rękojmią i naprawą dostarczonych towarów i usług lub do czasu cofnięcia określonej zgody.
 15. NG informuje, że udostępniane elektroniczne reklamy/ogłoszenia/e-gazety mogą być opatrzone zabezpieczeniami, które generowane są w związku z transakcją.
 16. Analiza tych zabezpieczeń pozwala ustalić transakcję, na podstawie której dokonano udostępnienia ogłoszenia /publikacji e-gazety. Wprowadzenie zabezpieczeń ma na celu ochronę uzasadnionych interesów twórców/ wydawców przed nieuprawnionym rozpowszechnianiem tych publikacji elektronicznych.
 17. NG informuje, że w oparciu o pozyskane dane mogą być kierowane do osoby fizycznej, korzystającej z usług NG, spersonalizowane informacje handlowe, związane z usługami NG. Takie działania odbywają się w sposób zautomatyzowany za pomocą dostępnych narzędzi marketingowych lub analitycznych. Skorzystanie przez daną osobę z takich spersonalizowanych informacji handlowych lub sugestii jest dobrowolne i w każdej chwili (za pomocą zgłoszenia na adres mailowy: redakcja@nowiny.gliwice.pl lub formularz kontaktowy: https://www.nowiny.gliwice.pl/redakcja-kontakt) może zostać odebrana zgoda na kierowanie ofert.