Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Zielono-niebieska Infrastruktura”.

Rodzaje przedsięwzięć: systemy zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, instalacje do zbierania i wykorzystania wód deszczowych i roztopowych, zielono-niebieska infrastruktura (w tym: zielone dachy, zielone przystanki, ogrody deszczowe, ogrody wertykalne, żyjące ściany zbiorniki retencyjne naziemne i podziemne, adaptacja istniejących zbiorników, rowy bioretencyjne, rozszczelnienie nawierzchni nieprzepuszczalnych).
Beneficjentami środków są osoby prawne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, dotyczącej inwestycji objętej wnioskiem w ramach programu.
Warunki dofinansowania: program realizowany będzie w latach 2023-2024 , forma dofinansowania -dotacja i pożyczka nieumarzalna, intensywność dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 300.000,00 zł w formie dotacji. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może być niższa niż 50.000,00 zł. 

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj