Jak informuje starostwo, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie realizuje w powiecie gliwickim zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. 
Ośrodki te utworzone zostały w kraju w ramach programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 5 września 2017 r., ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze realizują zadania w zakresie udzielania rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, zaleceń specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacji, terapii, fizjoterapii, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, informacji o jednostkach realizujących taką pomoc. Ośrodek odpowiada również za organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz koordynację usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

Przepisy mówią, że ośrodek, realizując swoje zadania, współpracuje z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, ośrodkiem pomocy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj