Preferencje w przyjmowaniu do żłobka dzieci niepełnosprawnych oraz z licznym rodzeństwem, wprowadzenie krótkoterminowego pobytu „na zastępstwo” - to najważniejsze ze zmian w organizacji pracy żłobków. Nowości, wprowadzone do statutów decyzją radnych na ostatniej sesji, wynikają ze zmian przepisów wyższego rzędu.
Czego mogą spodziewać się rodzice maluchów po  zmianach? Ustawowo narzucone preferencje dają pierwszeństwo w dostępie do opieki w żłobku dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością oraz najmłodszym z rodzin wielodzietnych. Ponadto w przypadku przyjęć dzieci niepełnosprawnych to lekarz prowadzący, w drodze indywidualnego zaświadczenia, zadecyduje, czy maluch z określoną dysfunkcją może przebywać w grupie żłobkowej.

W nowym statucie pojawiły się również zapisy określające zasady opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, wspomagania indywidualnego rozwoju oraz wychowania, przy aktywnym udziale rodziny.

W ślad za przepisami ustawowymi przyznano rodzicom większe możliwości wpływania na pracę placówek, np. składania propozycji zajęć, inicjowania okazjonalnych wydarzeń i udziału w  organizacji. W oddziałach będą mogły także powstawać rady rodziców, na wzór tych działających w szkołach oraz przedszkolach i, podobnie  jak w placówkach oświatowych, organizowane będą okresowe zebrania. 

Wśród zmian znalazły się też te niedające się ocenić jednoznacznie. Otóż pojawiła się możliwość przyjmowania dziecka okazjonalnie, w związku z nieobecnością innego żłobkowicza przez co najmniej dwa tygodnie. Pierwszeństwo w takim wypadku mają maluchy z listy oczekujących. Trudno nam jednak znaleźć przykład sytuacji, która mogłaby się spotkać z zainteresowaniem rodziców doraźną, krótkotrwałą opieką.   

W Gliwicach działają cztery oddziały żłobka miejskiego. Według informacji urzędu miejskiego, uczęszcza do nich 230 dzieci.       

(pik)
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj