W Gliwicach powstaje jeden z najnowocześniejszych zintegrowanych systemów zarządzania odwodnieniem i retencją w Polsce. 
 

Duży projekt finiszuje. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie deszczówki jako cennego zasobu oraz przygotowanie miasta na zmieniające się warunki klimatyczne. 
Miasto i gdańska spółka RetencjaPL w 2022 r. podpisały wielomilionowy kontrakt na realizację inwestycji umożliwiającej kompleksowe podejście do zarządzania opadami. Zmiany klimatu i postępująca urbanizacja wymuszają ciągłe zmiany w systemie monitorowania obiegu wody. Intencją miasta jest także, aby przejść z układu, w którym opady są jak najszybciej odprowadzane do takiego, który traktuje deszczówkę jak cenny zasób, który warto retencjonować, zatrzymać i przede wszystkim wykorzystać. Konieczne jest również przygotowanie aglomeracji na zdarzenia wyjątkowe, przekraczające możliwości odwodnienia kanalizacją.

Projekt, prócz nowoczesnych rozwiązań ma także pomóc w radzeniu sobie z takimi zagrożeniami i skutecznie zarządzać nimi w przyszłości. Zaprojektowany przez RetencjaPL system, swoim zasięgiem obejmie całą infrastrukturę odwodnieniową miasta. Rozmieszczenie urządzeń pomiarowych zostało zaplanowane tak, aby mieć rzetelną informację ze wszystkich najważniejszych punktów głównego szkieletu sieci kanalizacyjnej.

W ciągu roku już zainstalowano dużą część systemu monitorowania opadów, poziomu wody w rzekach i zbiornikach retencyjnych oraz pomiaru przepływu w kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji przygotowany zostanie także model hydrodynamiczny, który obrazuje w formie tzw. „numerycznego bliźniaka” przepływ deszczówki w kanalizacji deszczowej i pozwoli tym samym na symulowanie pracy systemu odwodnienia i retencji dla różnych scenariuszy opadowych. Dopełnieniem całości będzie wdrożenie specjalnego oprogramowania pozwalającego na zarządzanie eksploatacją systemu kanalizacji deszczowej.
W ciągu najbliższego roku firma ta przygotowała i zainstalowała w newralgicznych punktach gliwickiej sieci kanalizacji deszczowej urządzenia oraz stacje pomiarowe i hydrologiczne, składające się wraz z aplikacją i elektroniczną bazą danych na system monitorowania wysokości opadów i poziomu wody w Kłodnicy, jej dopływach i w zbiornikach retencyjnych oraz na system pomiaru przepływu wody w kanalizacji deszczowej. RETENCJAPL wykona również cyfrowy model hydrodynamiczny pozwalający na symulowanie pracy sieci odwodnieniowej dla różnych scenariuszy opadowych. Całość dopełni oprogramowanie pozwalające na ewidencjonowanie i zarządzanie eksploatacją systemu kanalizacji deszczowej.
Tak nowoczesne podejście nie jest jeszcze w Polsce powszechne. Gliwice dołączą do wąskiej grupy samorządów, w których stawia się na inteligentny system zarządzania siecią kanalizacji deszczowej.

Koszt prac związanych z budową inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej to niemal 4,2 mln zł.

Zadanie będzie realizowane w ramach II etapu projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” objętego dofinansowaniem unijnym w wysokości 2,9 mln zł. Całość zadania została podzielona na 12 etapów realizacji: analiza przedwdrożeniowa wraz z wykonaniem projektu wdrożenia, dostawa i montaż urządzeń pomiarowych na kanalizacji deszczowej wraz z oprogramowaniem, dostawa i montaż stacji hydrologicznych wraz z oprogramowaniem, Dostawa i montaż stacji pomiarowych, opracowanie i wdrożenie aplikacji do zarządzania systemem wód opadowych, opracowanie i wdrożenie informatycznego systemu danych, kampania pomiarowa, paszportyzacja sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej znajdujących się na obszarze objętym opracowaniem, budowa i kalibracja modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji deszczowej, wsparcie techniczne – asysta techniczna, dostarczenie licencji, przeprowadzenie szkoleń: szkolenia podstawowe i zaawansowanych.
Do chwili obecnej zrealizowano siedem etapów, które zostały już odebrane, zamontowano 6 z 10 stacji hydrologicznych oraz trwa odbiór kolejnych dwóch etapów. Odbywają się również szkolenia docelowych użytkowników aplikacji zakupionych w ramach umowy. Wykonawca zgromadził już wszystkie urządzenia, które są przewidziane w zadaniu. Trwa montaż deszczomierzy, do zakończenia zadania zostaną również ustawione wyświetlacze.
Zakończenie wszystkich etapów planowane jest do końca II kwartału tego roku.

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj