Pod koniec maja w Rudzińcu odbyła się szczególna sesja rady. Pierwszy raz, zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie, przeprowadzono debatę nad raportem o stanie gminy. W imieniu mieszkańców radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania wójtowi Krzysztofowi Obrzutowi. Podjęto uchwałę o udzieleniu mu absolutorium za ubiegły rok. 

- To zaufanie świadczy, że obrany kierunek rozwoju gminy jest akceptowany i popierany przez wszystkich radnych, niezależnie od komitetu, z jakiego startowali - komentuje Obrzut. - Nie byłoby tego sukcesu bez dobrej współpracy z nimi, sołtysami i wszelkimi organizacjami działającymi na terenie naszej gminy. 
Raport jest ogólnie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu. Zawiera opis według danych statystycznych, określa stopień realizacji programów i strategii oraz wnioski na przyszłe lata. Przedstawione w nim ważniejsze, zrealizowane lub będące w trakcie realizacji, inwestycje obrazują zmiany w przestrzeni gminy. Priorytetami były działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,  bezpieczeństwa na drogach oraz ochrony powietrza. 

Po pierwsze: kanalizacja

Największą inwestycją ubiegłego roku i lat poprzednich  była budowa kanalizacji sanitarnej w Rudzińcu. Zadanie przebiegało w trzech etapach i kosztowało ponad 13 milionów złotych, z czego ponad sześć zostało wydatkowane w 2018 r. Realizacja tak dużej inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W związku z dużym rozproszeniem nieruchomości w większości sołectw, kontynuowany jest program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W jego ramach, do 2018, powstało ich 421, za łączną kwotę 3,25 mln zł. W trosce o zapewnienie ciągłości dostawy wody pitnej wybudowano stację wodociągową dla Byciny oraz obszarów zlokalizowanych w rejonie jeziora w Pławniowicach. 

Po drugie: bezpieczeństwo

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych, w minionym roku wykonano szereg inwestycji, możliwych m.in. dzięki dofinansowaniu (3,3 mln zł) z Metropolitalnego Funduszu Solidarności oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (ponad milion złotych). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, kontynuowano zadanie pn. „Budowa nowych punktów świetlnych”.  Kolejnych 91 lamp  solarnych to bezpieczne i przyjazne dla środowiska źródła światła, stanowiące doskonałą alternatywę dla klasycznego oświetlenia ulicznego, zwłaszcza w takich miejscach, do których nieopłacalne jest doprowadzanie energii elektrycznej w sposób tradycyjny. Również to zadanie było realizowane przy wsparciu środków zewnętrznych. 

Po trzecie: czyste powietrze

W  celu ograniczenia smogu realizowano zadanie „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Rudziniec”. Dofinansowano  wymianę 77 starych źródeł, a wydatki na ten cel wyniosły ponad milion złotych. Przy wsparciu środków zewnętrznych, na kwotę ponad 1,7 mln zł, przeprowadzono również termomodernizację budynku ośrodka kultury z przedszkolem w Poniszowicach.

Po czwarte: poprawa jakości życia mieszkańców

W 2018 gmina Rudziniec podjęła również działania o charakterze nieinwestycyjnym, zmierzające do poprawy jakości życia. Priorytetami były: komunikacja, bezpieczeństwo, sport, kultura, dopłaty do usług komunalnych.    

Po wielu latach gmina może pochwalić się kompleksowym transportem publicznym. Sprawnie działająca komunikacja autobusowa zabezpiecza bezpośrednie połączenia wszystkich sołectw z Gliwicami i Pyskowicami w ciągu całego dnia, także w dni wolne od pracy. Reaktywowano połączenia do Toszka i Sośnicowic. Bez problemu można teraz dotrzeć do i z pracy z zakładów strefy ekonomicznej w Gliwicach, a uczniowie mają możliwość  bezpłatnego przejazdu po terenie gminy, zaś dzięki przystąpieniu do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, także po całym Śląsku i Zagłębiu.
 
Dziesięć jednostek ochotniczych straży pożarnych jest gotowych do niesienia pomocy w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Samorząd dofinansowuje kursy i szkolenia strażaków, doposaża ich w sprzęt przeciwpożarowy. Jednostka OSP Pławniowice, przy wsparciu środków zewnętrznych i z budżetu gminy, za kwotę ponad 800 tys. zł, zakupiła nowy samochód bojowy. Nowy wóz pozyskano również dla  jednostki OSP Widów, za kwotę ponad 800 tysięcy, przy wsparciu środków zewnętrznych. Jednostka OSP Rudziniec otrzymała zaś od Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach samochód – drabinę o wysięgu 30 m.
 
Dbając o kondycje fizyczną mieszkańców, gmina wspiera finansowo 13 klubów sportowych (kwotą ponad 200 tys. zł rocznie). W halach zawodnicy  mogą  bezpłatnie ćwiczyć po dwie godziny tygodniowo, w soboty czeka animator sportu, który prowadzi bezpłatne zajęcia dla dzieci. Samorząd wspiera także stowarzyszenia. W ramach tzw. małych grantów odbywają się mistrzostwa, festyny, zawody, uroczystości rocznicowe oraz koncerty. 

By właściwie zachować dobra kultury, corocznie z budżetu przeznacza się fundusze na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach. Dzięki przyznanym środkom  parafie oraz  inwestorzy prywatni dbają o najcenniejsze perełki historyczne, ocalając je od zniszczenia i zapomnienia. 

Gminny ośrodek kultury proponuje cykliczne zajęcia: rękodzielnicze, plastyczne, tańca nowoczesnego, nauki gry na instrumentach, nauki śpiewu i wiele innych. Z kolei ośrodek pomocy społecznej, wspólnie ze strażakami i instytucjami kultury, organizuje wypoczynek dla dzieci w ramach półkolonii. Seniorzy z kolei spotykają się na zajęciach i warsztatach 50+ lub 60+. W bibliotece starsze osoby uczyły się obsługi komputera. Prowadzone są ponadto bezpłatne kursy języków obcych oraz szkolenia doskonalące dla mieszkańców, dające cenne kwalifikacje, między innymi obsługi sprzętu budowlanego.

Pomimo sporych wydatków gminę Rudziniec cechuje niskie obciążenie finansowe. Na  realizację wielu działań pozyskiwane są bowiem środki zewnętrzne. Z nich dopłaca się do usług komunalnych. Podatki i opłaty lokalne od kilku lat niezmiennie utrzymują się na niskim poziomie. 

W gminie działa tzw. fundusz sołecki. Są to środki wyodrębnione z  budżetu, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia w  poszczególnych miejscowościach. O ich przeznaczeniu decydują sami mieszkańcy, w czasie zebrań wiejskich.

- Obrany kierunek rozwoju gminy winien być konsekwentnie kontynuowany. Wszystko, co udało się dotąd zrobić, jest zasługą dobrej współpracy. Nie bez znaczenia dla dobrej sytuacji społeczno-polityczno-finansowej  jest członkostwo naszej gminy w Śląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. O tym, że dalszy rozwój  jest niezagrożony i racjonalnie zaplanowany, świadczą podjęte już uchwały, w szczególności Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019- 2024,   rozpoczęte inwestycje oraz czekające na realizację programy i projekty - podsumowuje wójt.
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj