Powszechny spis rolny obejmie wszystkie gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w Polsce. Udział w nim jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw muszą udzielać dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. 
Rolnicy będą pytani m.in. o dochody, maszyny, użytkowane grunty, uprawy i pogłowie zwierząt oraz osoby pracujące w gospodarstwie. Spis zostanie przeprowadzony w jednej z trzech form: samospisu dokonywanego przez rolnika internetowo, wywiadu telefonicznego z rachmistrzem lub osobistej wizyty rachmistrza w gospodarstwie. Samospis internetowy odbędzie się za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, udostępnionej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z zapowiedziami GUS-u, aplikacja ma wyświetlać wizualne podpowiedzi ułatwiające wypisanie formularza. Pomocna będzie również instrukcja do jego wypełnienia oraz uwierzytelnienia.

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokona samospisu internetowego albo nie przekaże danych w wywiadzie telefonicznym, nie może odmówić badania w formie wywiadu bezpośredniego, przeprowadzonego przez rachmistrza. 
Powszechny spis rolny będzie przeprowadzany w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 roku (spisywanie stanu gospodarstw na 1 czerwca br.). Akcja obejmie zarówno gospodarstwa indywidualne, jak i te prowadzone przez osoby prawne (spółdzielnie, spółki) lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. 

Na terenie każdego województwa pracami spisowymi kieruje wojewoda – jako wojewódzki komisarz spisowy. Z kolei na terenie gminy – wójt, burmistrz lub prezydent miasta (jako gminny komisarz spisowy). 

W jakim celu przeprowadza się spis rolny?

Aby móc dokładnie  scharakteryzować i opisać polskie rolnictwo, niezbędne są właśnie wyniki spisu rolnego. Dają one możliwość zebrania wielu danych, pokazania struktury poszczególnych gospodarstw. Tegoroczne badanie zostanie przeprowadzone przede wszystkim w celu zapewnienia bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi domowych. Te dane są konieczne dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi. Spis posłuży też do analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Dostarczy danych o funkcjonujących jednostkach i ich wyposażeniu, prowadzonej produkcji rolnej i działalności innej niż rolnicza oraz ponoszonych na nie nakładach pracy, a także produkcji ekologicznej i wpływie rolnictwa na środowisko. 

O co będą pytani rolnicy?

Zbierane będą dane dotyczące: użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, nawożenia, środków ochrony roślin, pogłowia zwierząt gospodarskich, budynków gospodarskich, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej oraz aktywności ekonomicznej. 

Rolnicy zapytani zostaną o dane osobowe oraz m.in. sprzedaż produktów rolnych. Poprosi się ich o podanie informacji, jaki udział w dochodach gospodarstwa ma działalność rolnicza, pozarolnicza, dochody z pracy najemnej, emerytur, rent i innych świadczeń.

Spisywana będzie powierzchnia gruntów ogółem, zasiewów, łąk, pastwisk, poplonów, szkółek drzew i krzewów oraz upraw trwałych. Spis obejmie również pogłowie zwierząt gospodarskich. W jego ramach należy podać, czy w gospodarstwie prowadzony jest chów i hodowla ryb.

Rolnik będzie pytany także o liczbę maszyn i urządzeń, zużycie nawozów oraz powierzchni, kubatury i pojemności budynków gospodarskich. W ramach spisu zebrane zostaną informacje o osobach pracujących w gospodarstwie. 

Bezpieczeństwo danych

Zebrane dane obejmuje tajemnica statystyczna. Oznacza to, że mogą one być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań. Zabronione jest ich udostępnianie lub wykorzystywanie do innych celów, a ochronę zapewnia prezes GUS, który jest również administratorem danych. Nie może on powierzyć ich przetwarzania innemu podmiotowi.
Osoby wykonujące prace spisowe (rachmistrzowie i komisarze spisowi) również mają obowiązek przestrzegania tajemnicy statystycznej.
 
(san)

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj