W przyjętej przez gliwicki samorząd strategii Gliwice 2040 spośród 20 celów strategicznych jednym z ważniejszych są cele środowiskowe wypracowane w prawie rocznej dyskusji z udziałem mieszkańców i strony społecznej. 

Skupiają się one na szeroko rozumianym dobrostanie gliwiczan, czyli komfortowym życiu w miejskim środowisku. - Planując przyszłość Gliwic, wszyscy chcemy więcej zieleni, czystego powietrza i wody, miasta dobrze utrzymanego i przygotowanego do następstw zmian klimatu, słowem – miasta innowacyjnych rozwiązań sprzyjających ludziom i przyrodzie – mówią samorządowcy.
W myśl tych założeń, w nadchodzących latach akcent stawiany będzie – tak jak do tej pory – na uzyskanie w Gliwicach czystszego powietrza, zmniejszenie poziomu hałasu i uciążliwości wynikających ze zjawiska miejskiej wyspy ciepła. Służyć temu ma m.in. aktywny udział gliwickiego samorządu w regionalnych przedsięwzięciach na rzecz poprawy jakości powietrza, a także promowanie i upowszechnianie przez miasto proekologicznych standardów zrównoważonego budownictwa w nowej zabudowie oraz przy modernizacji starszych budynków i kamienic.

W strategii Gliwice 2040 wskazano na to iż unowocześnianiu infrastruktury drogowej w mieście mają towarzyszyć przedsięwzięcia nakierowane na rozwiązanie problemów jakości powietrza i miejskiego hałasu. Będą to m.in. rozwinięcia obecnych akcji, takich jak tworzenie zielonych szpalerów drzew wzdłuż ulic, odbrukowywanie i zazielenianie miejskiej przestrzeni czy powiększanie taboru cichych, niskoemisyjnych autobusów hybrydowych i elektrycznych. Oprócz tego promowane i wprowadzane będą dalsze działania na rzecz ograniczenia tzw. hałasu świetlnego. Pozwolą one zminimalizować zanieczyszczenie gliwickiego nieba zbyt silnym, nadmiernie rozproszonym oświetleniem, które niekorzystnie wpływa nie tylko na dobowy rytm ludzi, ale też na miejską roślinność, naturalnie przystosowaną do życia w ciemności w czasie nocy.

 

Wzorem europejskiego lidera miejskich innowacji środowiskowych – Kopenhagi – przewiduje się intensywny rozwój produkcji ciepła i energii elektrycznej z odpadów.

 

Gliwice prowadzą intensywne działania, których celem jest ograniczenie niskiej emisji, poprawa jakości powietrza nad miastem, a tym samym – poprawa jakości życia mieszkańców. - Aktywnie też współdziałają w inicjatywach na rzecz legislacji i skutecznego egzekwowania przepisów środowiskowych. Ten kierunek w nadchodzących latach będzie kontynuowany i wzmacniany – podkreślają urzędnicy. 

By zagwarantować mieszkańcom niezakłócony dostęp do czystej i zdrowej wody pitnej, miasto nadal będzie różnicować zaopatrzenie wodne gliwickich dzielnic, wykorzystując do tego własne ujęcia głębinowe z uzupełnieniem z sieci regionalnej. Dodatkowo chce ograniczać, a nawet eliminować te działalności, które w znaczący sposób mogą oddziaływać na stan środowiska wodno-gruntowego na terenach zasilania gliwickich ujęć wód podziemnych.

Na tym nie koniec. Miasto w porozumieniu z ościennymi gminami silniej zaangażuje się w tzw. cyrkularną gospodarkę odpadami, odwołującą się do nośnego ekohasła „Nadaj śmieciom drugie życie”. Miasto skupi się zwłaszcza na rozwijaniu lokalnego rynku surowców pozyskiwanych z komunalnych śmieci oraz na dalszym organizowaniu lokalnego przemysłu przetwarzania odpadów. Przewiduje się, że odpady palne nienadające się do innych form odzysku powinny trafiać w przyszłości do lokalnych instalacji termicznego przekształcania, takich jak planowany Park Zielonej Energii. Tam – jak we wspomnianej już Kopenhadze – powstawać będzie tzw. ciepło odpadowe, ważne dla miejskiego systemu zaopatrzenia w energię.
Promowane wśród gliwiczan i szeroko upowszechniane będzie nowoczesne, proekologiczne kompostowanie. Nie zabraknie też dalszej edukacji najmłodszych z zakresu segregacji i przetwarzania śmieci, a także „zielonych” mikroprojektów przeznaczonych dla mieszkańców i przedsiębiorców.

System ciepłowniczy Gliwic w nadchodzących latach ma być rozwijany przy maksymalnym wykorzystaniu kogeneracji, ciepła odpadowego oraz odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza paneli fotowoltaicznych. Zasilanie światłem słonecznym stanie się też powszechniejsze w wielu elementach architektonicznych i użytkowych przestrzeni publicznej miasta.
(opr. na postawie materiałów UM Gliwice)

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj