(dalej „Regulamin”)


I. Postanowienia ogólne.


1. Plebiscyt jest organizowany przez wydawcę tygodnika Nowiny Gliwickie, AME Media Sp. z o. o z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000846748, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 6312691862, (dalej: „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Osoba biorąca udział w głosowaniu wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

4. Pod poszczególnymi pojęciami rozumie się:

- kandydaci – osoby pełnoletnie, wyrażające zgodę na udział w plebiscycie oraz kontakt w ramach realizacji plebiscytu, zgłoszone przez czytelników i internatów oraz przedstawicieli redakcji na laureata Plebiscytu,

- uczestnicy – osoby, które oddadzą swój głos na kandydatów zgłoszonych przez czytelników, internautów i przedstawicieli redakcji

- laureaci – osoby wybrane z pośród zgłoszonych kandydatur, które zostaną wyróżnione lub zostaną zwycięzcami w Plebiscycie.


II. Czas trwania Plebiscytu.


Plebiscyt zostanie opublikowany w papierowym wydaniu Nowin Gliwickich, na stronie www.nowiny.gliwice.pl oraz w mediach społecznościowych w terminie od dnia 20 stycznia 2021 roku do dnia 28 maja 2021 roku.

W czasie trwania Plebiscytu odbędzie się etap:

- informacyjny w dniu 20 stycznia 2021 r. – ogłoszenie plebiscytu w wydaniu okolicznościowym Nowin Gliwickich,

  • zgłaszanie kandydatów w dniach od 27 stycznia 2021 r. do 20 lutego 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na maila: mlichecka@nowiny.gliwice.pl oraz lbuszman@nowiny.gliwice.pl listownie na adres: Zwycięstwa 3, 44-100 Gliwice

  • głosowania od dnia 24 lutego 2021 r. do dnia 24 marca 2021 r. za pośrednictwem strony internetowej lub listowanie na adres: Zwycięstwa 3, 44-100 Gliwice poprzez wysłanie kuponu wyciętego z gazety Nowiny Gliwickie nr 04 i 05 2021.

- wyboru – w dniu 9 kwietnia przez członków Kapituły Plebiscytu laureata plebiscytu z pięciu osób, które w głosowaniu internetowym oraz listownym otrzymały największą ilość głosów.

- ogłoszenia wyników Plebiscytu planowane jest na dzień 28 maja 2021 r. podczas gali Gliwicjusz 2021, która odbędzie się w Arenie Gliwice.


III. Kapituła Plebiscytu


Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Plebiscytu oraz dokonania wyboru zwycięzców Plebiscytu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Kapitułę Plebiscytu W jej skład wejdą osoby delegowane przez Organizatora oraz laureaci poprzednich edycji Plebiscytu . W skład Komisji Plebiscytowej wchodzą:

1. Jacek Krzyżanowski

2. Prof. Jan Ballarin

3. Prof. Krzysztof Nitsch

4. Krystyna Jurczewska-Płońska

5. Artur Pakosz

6. Leszek Strzelecki

7. Prof. Arkadiusz Mężyk

8. Małgorzata Lichecka

9. Andrzej Sługocki


IV. Warunki uczestnictwa i przebieg Plebiscytu.


1. Celem Plebiscytu jest wybór 3 laureatów (po 1 laureacie) w trzech kategoriach: indywidualnej, instytucjonalnej, internautów. Laureat kategorii indywidualnej otrzyma statuetkę Nowin Gliwickich oraz premię pieniężną w wysokości 11,11% wartości statuetki, natomiast laureaci kategorii instytucjonalnej i internautów okolicznościowe dyplomy. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom Plebiscytu podczas Gali Gliwicjusz 2021 w dniu 28 maja 2021 roku. Nagroda nie podlega przekazaniu osobom trzecim ani wymianie na jej równowartość pieniężną. Kryterium przyznania nagrody będzie wybitne lub wyróżniające się osiągnięcia w różnych sferach działalności na rzecz miasta, regionu, kraju czy świata. Organizator zastrzega przekazanie wyżej wymienionej premii pieniężnej na pokrycie za Laureata kategorii indywidualnej zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w Plebiscycie.


2. Uprawnione do wzięcia udziału w głosowaniu są wyłącznie osoby, które spełniają następujące warunki:

a) w terminie od 24.02.2021 r. (od godz. 00:00) do 24.03.2021 r. (do godz. 23.59) oddadzą ważny głos wysyłając e-maila na adres: mlichecka@nowiny.gliwice.pl; listowanie na adres Zwycięstwa 3, 44-100 Gliwice poprzez wysłanie kuponu wyciętego z gazety Nowiny Gliwickie nr 04 i 05 2021 lub w formule oddania głosu za pośrednictwem głosowania na stronie www.nowiny.gliwice.pl.

Głosujący, aby oddać ważny głos typując kandydata z listy kandydatów, winni wskazać imię i nazwisko kandydata z listy kandydatów oraz uzasadnić jego wybór. Głosy otrzymane po zakończeniu etapu Głosowania nie będą brane pod uwagę.

b) podadzą swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon,

c) zaakceptują regulamin,


3. Uczestnik może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz.


4. Komisja Plebiscytowa po zakończeniu Plebiscytu wskaże wyniki Głosowania zgodnie z pkt. II

Regulaminu.


5. Plebiscyt wygra laureat, na który najwięcej głosów podczas posiedzenia Kapituły Plebiscytu .


V. Reklamacje.


1. Reklamacje można składać w formie e-mail na adres mlichecka@nowiny.gliwice.pl lub listownie na adres ul Zwycięstwa 3, 44-100 Gliwice w terminie 14 dni od dnia zakończenia Plebiscytu.

2. Organizator zobowiązuje się pisemnie odpowiedzieć na reklamację w terminie 21 dni roboczych.


VI. Przetwarzanie danych osobowych


1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Plebiscytu odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Plebiscytu oraz Kandydatów oraz danych adresowych zwycięzców Plebiscytu jest Organizator tj. Ame Media Sp. z o.o.

3. Organizator, w celu niezbędnym do realizacji Plebiscytu przetwarza dane osobowe Uczestników i kandydatów podane w trakcie trwania Plebiscytu zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

4. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji Plebiscytu – przysługuje także prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane

zgodnie z celem przetwarzania wskazanym powyżej oraz w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Plebiscycie.

6. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


VII. Postanowienia końcowe.


1. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

a) w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,

b) za udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,

3. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej www.nowiny.gliwice.pl.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny oraz prawo do odwołania Plebiscytu bez podawania przyczyny.