§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu są Nowiny Gliwickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zwycięstwa 3, 44-100 Gliwice, wpisana do  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000123405, NIP 631-00-24-682, REGON 272108301- zwanym dalej Organizatorem
 2. Partnerami i fundatorami nagród są firmy i instytucje kulturalne z regionu województwa śląskiego.
 3. Nagrody przekazywane są w formie rzeczowej (bilety, zaproszenia, książki, kupony, bony, kwiaty, etc)
 4. Konkursy  przeprowadzane są wyłącznie w papierowym wydaniu Nowin Gliwickich i na profilu facebookowym Organizatora - https://www.facebook.com/NowinyGliwickie/


§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu (zwana dalej Uczestnikiem) może być każda osoba fizyczna, która:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
  2. jest pełnoletnia.  Osoby nieletnie mogą brać udział w Konkursach (przeznaczone dla dzieci) za zgodą swojego rodzica lub opiekuna ustawowego;
  3. nie jest pracownikiem Nowin Gliwickich  Sp. z o.o. i/lub pracownikiem  partnera i fundatora nagród.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
  2. musi wypełnić wszystkie warunki zawarte każdorazowo w treści konkursu. Niezastosowanie się do zasad Konkursu może skutkować wyeliminowaniem z udziału w Konkursie.


§ 3 NAGRODY
 1. Nagrody w Konkursach są w formie rzeczowej, które nie podlegają wymianie na gotówkę, ani sprzedaży. Z kuponów o konkretnej wartości nie wydaje się reszty.
 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez wewnętrzną Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Laureaci Konkursu zostają powiadomieni poprzez publikację w papierowym wydaniu Nowin Gliwickich i/lub mailem i/lub na Facebooku na tablicy profilowej Organizatora pod postem konkursowym.   
 5. Termin rozstrzygnięcia każdorazowo podawany jest w treści Konkursu.
 6. Odbiór nagród odbywa się w określonym terminie, zaznaczonym w treści Konkursu. W przypadku braku informacji o czasie odbioru nagród, termin ten wynosi 2 tygodnie od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu.
 7. Nieodebranie nagrody w określonym terminie, który został określony w Konkursie i/lub Regulaminie skutkuje utratą nagrody.
 8. Organizator nie wysyła nagród do Laureatów Konkursu.
 9. Otrzymaną nagrodę należy odebrać osobiście w siedzibie Organizatora lub w miejscu do tego wyznaczonym – każdorazowo zaznaczonym w treści Konkursu.
 10. W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik biorący udział w konkursach na Facebooku zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Nowiny Gliwickie Sp. z o. o.
 11. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.


§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursach ogłaszanych w papierowym wydaniu (bezpłatnych dodatkach), jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu konta poczty elektronicznej - niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Warunkiem udziału w Konkursach ogłaszanych na profilu facebookowym Organizatora, jest posiadanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwego konta profilowego na Facebooku
 3. Przystępując do Konkursu  Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.


§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.nowiny.gliwice.pl
wstecz