Gmina Pyskowice przystąpiła do prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. To bardzo ważny, strategiczny dokument w planowaniu rozwoju miasta. Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne nad jego kształtem. Samorząd traktuje je jako cenne źródło informacji i pomysłów mieszkańców.
Dlaczego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jest tak istotne? To dokument planistyczny kreujący politykę przestrzenną oraz perspektywy rozwoju gminy. Dokument ten nie jest aktem prawa miejscowego, jednak wiążącym dla burmistrza miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służącym ich koordynacji. Mówiąc w uproszczeniu: ustalenia studium muszą mieć odzwierciedlenie w planie miejscowym.

- „ZIELONE PYSKOWICE" - taka myśl przyświeca pracom nad projektem studium, w którym skupimy się na idei zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do kształtowania przestrzeni miejskiej. Rozpoczęte konsultacje społeczne będą nie tylko pogłębieniem i wzmocnieniem dialogu społecznego w procesach planistycznych, ale stanowić będą także szansę na pozyskanie opinii i pomysłów na dalszy rozwój naszego miasta. To głos mieszkańców jest najcenniejszy, a moim zadaniem jest robić wszystko aby był wysłuchany i realizowany – podkreśla Adam Wójcik, burmistrz Pyskowic.


Pierwszym z etapów jest ankieta, która ma na celu zbadanie opinii na temat:

• zbiorników retencyjnych,

• ścieżek rowerowych,

• powrotu kolei - stacja „Pyskowice Miasto",

• obwodnicy miasta.


Ankieta dostępna będzie do 12 marca br. w wersji elektronicznej pod linkiem tutaj, a w wersji papierowej:

• w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach (ul. Strzelców Bytomskich 3),

• w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu (ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27),

• w Miejskiej Bibliotece Publicznej (pl. Józefa Piłsudskiego 1).


Wkrótce pojawią się również informacje o kolejnych etapach konsultacji, jak:

• wywiady indywidualne,

• world cafe (dyskusja w grupach),

• terenowy punkt konsultacyjny.

Pyskowice prowadzą konsultacje nad studium gmina w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0", realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020. Jego celem jest wzmocnienie i pogłębienie procesów konsultacji społecznych realizowanych w ramach sporządzania dokumentów planowania i zagospodarowania przestrzennego.

źródło: www.pyskowice.pl
wstecz

Komentarze (1) Skomentuj

  • Jaz 2021-02-23 08:11:26
    Gdzie macie basen?!!