Na gliwickiej uczelni o nauce nie mówi się tylko w teorii – poznaje się ją doświadczalnie. 

Oferta edukacyjna uczelni została przygotowana w taki sposób, by zapewnić studentom i doktorantom przestrzeń rozwoju, uwzględniającą ich indywidualne pomysły. Opieka mentora, Project Based Learning, wszechstronne wsparcie dla kół naukowych oraz edukacja, która stawia czoło wyzwaniom codzienności, dostosowując się do warunków bezpieczeństwa – to elementy pozwalające na doskonalenie się studentów zarówno w obszarze naukowym, jak i pozanaukowym. 

– Wybór studiów to ważna życiowa decyzja, od której zależy przyszłość. Zachęcam do podjęcia studiów, szczególnie na Politechnice Śląskiej. Nasza uczelnia to najstarszy na Śląsku uniwersytet techniczny, z 75-letnią tradycją, stawiający na innowacje i ciągły rozwój. Wykształciliśmy już ponad 200 tysięcy absolwentów, rozchwytywanych na rynku pracy i odnoszących sukcesy naukowe w kraju i na świecie – zachęca prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej. 

Uczelnia dba o wszechstronny rozwój swoich studentów, wspierając ich nie tylko w zakresie programu studiów, ale także zainteresowań, czego wyrazem jest działalność ok. 180 studenckich kół naukowych. Ważny jest każdy członek społeczności studenckiej – również abiturienci, którzy dopiero rozpoczęli lub planują rozpocząć studia, mogą liczyć na objęcie pomocą i mentoringiem. Ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz innymi jednostkami uczelnianymi, zlokalizowanymi na całym świecie, znajdują odzwierciedlenie w różnorodności oferty kierunków.

Wiedza praktyczna wykształcana pod okiem partnerów przemysłowych nie tylko wzbogaca pozyskaną podczas zajęć teorię, ale także staje się nieocenionym atrybutem przyczyniającym się do łatwiejszego startu na rynku pracy. Formą realizacji takiej ścieżki jest program kształcenia dualnego, który na Politechnice Śląskiej obejmuje aż pięć kierunków (mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, logistyka, transport kolejowy, mechatronika). Pierwsze studia o tym charakterze zostały uruchomione w roku akademickim 2016/2017 (mechanika i budowa maszyn). Beneficjentem dualnego procesu edukacyjnego jest nie tylko student, który równolegle z normalnymi studiami zdobywa odpowiednie kompetencje, ale także pracodawca, mogący kształtować rozwój przyszłego potencjalnego pracownika. 

Z idei nauki poprzez działanie studenci korzystają w ramach PBL (Project Based Learning – kształcenie zorientowane projektowo), realizowanego w niewielkich grupach, liczących od 4 do 6 osób. Pracami zespołu projektowego kieruje trzech opiekunów – jeden główny oraz dwóch pomocniczych. W danym roku akademickim odbywają są dwie edycje, po jednej na każdy semestr – w zimowym dla studentów II stopnia kształcenia, a w semestrze letnim dla tych na I stopniu. Wraz z rozpoczęciem roku 2020 / 2021 zainaugurowana zostanie piąta odsłona politechnicznego PBL. 

Kształcenie zorientowane projektowo jest realizowane od semestru zimowego 2018 / 2019. Zakłada uzupełnienie tradycyjnej nauki (teoria) o sposobność jej realnego zastosowania w określonym, interdyscyplinarnym projekcie badawczo-rozwojowym (praktyka). Studenci zdobywają kompetencje poprzez realizację prac projektowych mających na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Metoda ta pozwala na rozwijanie umiejętności miękkich (np. praca w zespole, planowanie, zarządzanie czasem, asertywność) oraz kreatywnego, samodzielnego i krytycznego myślenia. 

W ramach trzech pierwszych edycji zrealizowano łącznie 62 projekty (I edycja: 24 projekty, II edycja: 13 projektów, III edycja: 25 projektów). W czwartej, której zakończenie przypada na koniec semestru letniego 2019/2020, realizowanych jest 12 projektów, a do piątej, która rozpocznie się od października 2020, zakwalifikowano ich 31. Łącznie do tej pory w przedsięwzięciu wzięło udział 433 studentów.

Politechnika Śląska dąży do zapewnienia członkom społeczności akademickiej możliwości doskonalenia się i rozwoju. Wyrazem takiego ukierunkowania były trzy edycje konkursu finansowania PBL w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Łącznie dofinansowanie w kwocie do 5 tysięcy złotych otrzymały 92 projekty, w tym 31 w ramach pierwszego konkursu, 20 w drugiej edycji i – najwięcej – aż 41 w trzeciej. 

Jednym z zadań Politechniki Śląskiej jako uczelni badawczej jest włączanie studentów w badania naukowe. Dużą aktywnością w tym zakresie wykazują się członkowie kół naukowych, realizujący projekty z otoczeniem społeczno-gospodarczym w obrębie różnych dziedzin. Pod względem liczby kół naukowych Politechnika Śląska jest liderem w skali kraju. O ambicji i pomysłowości ich członków świadczy również skala działań – SKN na PŚl działają lokalnie, ale uczestniczą także w międzynarodowych konkursach. Aby wspomóc studentów w realizacji postawionych zamierzeń, zrealizowano dwa konkursy finansowania projektów SKN, urzeczywistniając tym samym cele programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. W pierwszym konkursie nagrodzonych zostało 49 kół naukowych (69 projektów), a w drugiej edycji 32 koła, które zgłosiły 43 projekty. Laureaci otrzymali finansowanie w kwocie do 9 tysięcy złotych.
Tematy podejmowane przez SKN dotyczą m.in. takich obszarów, jak: gospodarka obiegu zamkniętego, sztuczna inteligencja, elektromobilność, transport, Przemysł 4.0, materiałoznawstwo, medycyna, analiza danych, mechanika, gospodarka odpadami, budownictwo, inżynieria bezpieczeństwa, technologie kosmiczne, lotnictwo, cyberbezpieczeństwo. Studenci podejmują także działania związane z aktualnymi potrzebami świata nauki, a przykładem tego są projekty poświęcone walce z wirusem SARS-CoV-2, np. proste termowizyjne systemy pomiaru temperatury ciała, mobilny robot dezynfekujący, dron do bezkontaktowego dostarczania leków. 

Trudny okres epidemii pozwolił na odkrycie ogromnego potencjału Platformy Zdalnej Edukacji. To uczelniany system informatyczny, wspomagający zajęcia dydaktyczne realizowane w sposób tradycyjny oraz umożliwiający ich prowadzenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W czasie epidemii na platformie zarejestrowano aż 80 384 użytkowników, 7793 kursy oraz 4254 przedmioty realizowane za jej pośrednictwem. Politechnika wykorzystywała jednak infrastrukturę informatyczną już wcześniej. Od 2016 r. liczba użytkowników Platformy Zdalnej Edukacji systematycznie rosła i w 2019 wynosiła 54 779 osób, natomiast liczba kursów – 4375. 

Uczelnia w nowym roku akademickim przygotuje się na różne scenariusze realizacji procesu kształcenia, w których nauczanie bezpośrednie, kontaktowe, będzie przeplatane z prowadzonymi metodami i technikami kształcenia na odległość. Priorytetem jest bezpieczeństwo studentów i prowadzących zajęcia, a sama Platforma Zdalnej Edukacji – niezależnie od warunków sanitarnych w kraju – ma szanse stać się ważnym elementem elastycznego kształcenia. 
Istotnym jego elementem jest również interdyscyplinarność, a ta stanowi cechę charakterystyczną dla tzw. makrokierunków, będących połączeniem dwóch lub większej liczby dyscyplin naukowych, sformułowanych w ramach konkretnych kierunków. Na Politechnice Śląskiej są trzy makrokierunki: interdisciplinary studies: automatic control and robotics, electronics and telecommunication, informatics (wydział automatyki, elektroniki i informatyki), informatyka przemysłowa (wydział automatyki, elektroniki i informatyki), industrial and engineering chemistry (wydział chemiczny).


Zakończenie pierwszej tury naboru przewidywane jest na 16 sierpnia, ostateczne zamknięcie procesów rekrutacyjnych nastąpi z kolei 15 października 2020 r. Elektroniczna rejestracja w drugim naborze rozpocznie się 9 września. Wdrożone zostały specjalne rozwiązania w zakresie rekrutacji on-line, m.in. w przypadku egzaminów wstępnych na kierunki, których procedury kwalifikacyjne wymagają przeprowadzenia takiego etapu.

(ml/ Politechnika Śląska)


Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj