Ich misją jest pomoc osobom uzależnionym, które nie potrafią poradzić sobie z nałogiem. Jednak na tym nie poprzestają, bowiem organizują konferencje profilaktyczne, aby jednostki, z którymi współpracują - posiadły ważną wiedzę, którą będą mogli wykorzystywać podczas swojej pracy na rzecz drugiego człowieka.


            Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku. W skład sośnicowickiej GKRPA wchodzi przewodnicząca wraz ze swoim zastępcą, a także czterech członków komisji. Zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką oraz rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla takich osób.


Odpowiednia wiedza to większa pomoc
            By nieść pomoc jak największej liczbie osób, w czwartek 18 maja odbyła się już po raz drugi Sośnicowicka Konferencja Profilaktyczna „Powiedz NIE uzależnieniom i przemocy”. Celem było zebranie przedstawicieli jednostek, z którymi Gminna Komisja współpracuje, a mowa o pracownikach Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratorach sądowych, pedagogach szkolnych, pracownikach ośrodka zdrowia, Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Gliwicach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach czy mundurowych, by dowiedzieć się od prelegentów o zmianach w prawie, czy kolejnych nałogach, które są niebezpieczne wśród dzieci i młodzieży, a które nie można bagatelizować. - Pomysł, by zorganizować to spotkanie, zrodził się podczas jednego z posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uważam, że tego typu wydarzenie pozwala na pogłębienie naszej wiedzy oraz cenną wymianę doświadczeń – mówi Małgorzata Kruk, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośnicowicach.
Wśród zaproszonych gości, którzy wygłosili swoje wykłady, znaleźli się: Artur Lipiński – „Przestępczość nieletnich w Polsce i odpowiedzialność nieletnich w oparciu o ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz kodeks karny”, Adam Nyk – „Aktualna scena narkotyczna, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dzieci i młodzieży”, Aleksandra Piotrowska – „Jak uchronić dzieci i młodzież przed fonoholizmem i cyberprzemocą?” oraz Grzegorz Wrona – „Implementacja Konwencji Stambulskiej w kontekście nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”.


Działania
            Powołana gminna jednostka spotyka się przynajmniej raz w miesiącu, by omówić sprawy, które nagromadziły się przez ostatni czas. Jeśli do komisji wpłynie wniosek, by kogoś zobowiązać do leczenia odwykowego, wówczas podczas spotkania są zbierane informacje, a także wysyłane zaproszenia na wizytę, jeśli pojawia się potrzeba, aby osobę uzależnioną skierować do biegłych, ponieważ od dłuższego czasu albo unika spotkania, albo nie chce się podjąć dobrowolnego leczenia odwykowego wówczas GKRPA wysyła na badanie biegłych. Kolejnym krokiem w zależności, czy jest w przedmiocie uzależnienia, czy też nie - kierowana zostaje sprawa do Sądu Rejonowego w Gliwicach do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Zadaniem jednostki jest spotkanie z osobą uzależnioną i znalezienie pomocy – a mowa o skierowaniu do specjalisty, który pomoże podjąć próbę wydostania się z nałogu i rozpoczęcie terapii, a jako dowód cyklicznie dostarcza się potwierdzenia od terapeuty. Jeśli osoba posiada zaświadczenie od specjalisty, iż nie jest osobą uzależnioną, wówczas Komisja zamyka sprawę, jednak by tak się stało, nieraz proszone są o opinię osoby z rodziny. Wnioski skierowane do GKRPA, które dotyczą poszczególnych osób, zmagających się z uzależnieniem nigdy nie są dobrowolne, bowiem to poszczególne jednostki należące do zespołu interdyscyplinarnego widząc, że coś się dzieje – reagują i zgłaszają odpowiednim instytucjom.

Środki na działanie

            By Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mogła organizować warsztaty dla dzieci i młodzieży, czy konferencje profilaktyczne potrzebne są na ten cel środki. Pochodzą one od przedsiębiorców, którzy swoje działalności, jak sklepy, czy restauracje mają na terenie gminy Sośnicowice i prowadzą sprzedaż alkoholu. Jednak by mogli rozprowadzać napoje procentowe, muszą ubiegać się o odpowiednie zezwolenia oraz uprawnienia do burmistrza. Wówczas wyznaczone miejsce jest sprawdzane, a gdy spełnia wszelkie kryteria, wówczas wydana jest zgoda. GKRPA otrzymuje środki, które wynikają z wydanych zezwoleń, by następnie przekazać je na profilaktykę alkoholową i narkotykową, a także na walkę z uzależnieniami behawioralnymi, a mowa o przemocy, patostreamach, czy fonoholizmie wśród najmłodszych.

Sidła uzależnień

            Specjaliści potwierdzają, że uzależnienia przenikają się i łączą, gdzie najczęstszą przyczyną przemocy jest alkohol. Co cztery lata przeprowadzana jest diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych wśród osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Obie grupy borykają się z tymi samymi problemami: alkoholowym, nikotynowym, narkotykowym, przemocy, czy uzależnień behawioralnych. Wśród młodzieży wystąpił jeszcze jeden problem, a dotyczy on zażywania dopalaczy. Coraz więcej młodszych dzieci sięga po używki, albo zna innych, którzy próbują. Diagnoza umożliwia sprawdzenie, jak poszczególne jednostki pomagają osobom uzależnionym oraz kontrolować wzrost zagrożeń. Każdy wtorek w Sośnicowicach na ul. Kościuszki 22 funkcjonuje punkt konsultacyjny, gdzie psycholog pomaga osobom, które się zgłoszą po wsparcie i pomoc. 

 

Materiał partnera